Politika jakosti

Strategie společnosti leží v nabízení vyspělých řešení, pokrývajících potřeby malých a středních firem, v oblasti informačních a komunikačních technologií. Nedílnou součástí dlouhodobé vize je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Hlavní strategický cíl bude dosažen jen za předpokladu, že:

  • Vedení společnosti a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením příčin neshod v realizačních procesech.
  • Důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich služeb.
  • Všichni zaměstnanci společnosti budou uplatňovat zásadu, že zákazníkem je každý, komu je předáván produkt vlastní práce.
  • Všichni zaměstnanci společnosti budou snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení jakosti realizačních činností, snižovat náklady na nejakostní služby s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity realizačních procesů pro zajištění prosperity.
  • Společnost se zaměří na zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců a zabezpečování jejich trvalého odborného růstu zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání.
  • Vedení společnosti bude vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců.
  • Vedení společnosti bude nadále rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností.
  • Vedení společnosti bude rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních služeb na základě jejich hodnocení a podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců.

Vedení společnosti očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti a dodržování zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení jakosti a zavazuje se:

  • podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů
  • vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky jakosti

Články

Certifikáty Symantec

23.04.2018

Kvůli procesním chybám, kterých se v minulosti společnost Symantec dopustila při vydávání certifikátů, postupně prohlížeče tuto autoritu přestanou uznávat. 

Cisco Mobility Express

05.03.2018

Společnost Cisco před nedávnou dobou přišla se zajímavým rozšířením portfolia svých bezdrátových řešení s centralizovanou správou

Na tři roky? Nemáme.

26.02.2018

Konec vydávání tříletých doménových certifikátů od konce února 2018

Open-E Jovian metrocluster

04.01.2018

Open-E JovianDSS, software pro ukládání dat založený na ZFS a Linux, který je určen především pro prostředí pro ukládání dat v podnikovém prostředí, má opět nové možnosti.