Politika jakosti

Strategie společnosti leží v nabízení vyspělých řešení, pokrývajících potřeby malých a středních firem, v oblasti informačních a komunikačních technologií. Nedílnou součástí dlouhodobé vize je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Hlavní strategický cíl bude dosažen jen za předpokladu, že:

  • Vedení společnosti a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením příčin neshod v realizačních procesech.
  • Důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich služeb.
  • Všichni zaměstnanci společnosti budou uplatňovat zásadu, že zákazníkem je každý, komu je předáván produkt vlastní práce.
  • Všichni zaměstnanci společnosti budou snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení jakosti realizačních činností, snižovat náklady na nejakostní služby s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity realizačních procesů pro zajištění prosperity.
  • Společnost se zaměří na zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců a zabezpečování jejich trvalého odborného růstu zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání.
  • Vedení společnosti bude vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců.
  • Vedení společnosti bude nadále rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností.
  • Vedení společnosti bude rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních služeb na základě jejich hodnocení a podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců.

Vedení společnosti očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti a dodržování zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení jakosti a zavazuje se:

  • podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů
  • vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky jakosti

Články

VMWare Enterprise Partner

04.12.2018

S potěšením oznamujeme, že RNDr. Vladimír Lízal obnovil certifikaci VCP (VMware Certified Professional)

Končící podpora VMWare 5.5

20.06.2018

Společnost VMWare oznámila, že 19. září 2018 končí podpora virtualizačnho balíku vSphere 5.5. Zákazníci, kteří mají zaplacenou podporu, mohou upgradovat na vyšší verzi, a to buď 6.0, nebo 6.7.

Technologie Intel Optane

04.06.2018

Tradičně ve výpočetní technice používáme celou řadu technologií pro uložení dat. Tyto technologie se liší rychlostí, cenou a faktem, zda data udrží i bez napájení nebo ne. Asi nejrychlejší...

Certifikáty Symantec

23.04.2018

Kvůli procesním chybám, kterých se v minulosti společnost Symantec dopustila při vydávání certifikátů, postupně prohlížeče tuto autoritu přestanou uznávat.