Politika jakosti

Strategie společnosti leží v nabízení vyspělých řešení, pokrývajících potřeby malých a středních firem, v oblasti informačních a komunikačních technologií. Nedílnou součástí dlouhodobé vize je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Hlavní strategický cíl bude dosažen jen za předpokladu, že:

  • Vedení společnosti a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením příčin neshod v realizačních procesech.
  • Důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich služeb.
  • Všichni zaměstnanci společnosti budou uplatňovat zásadu, že zákazníkem je každý, komu je předáván produkt vlastní práce.
  • Všichni zaměstnanci společnosti budou snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení jakosti realizačních činností, snižovat náklady na nejakostní služby s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity realizačních procesů pro zajištění prosperity.
  • Společnost se zaměří na zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců a zabezpečování jejich trvalého odborného růstu zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání.
  • Vedení společnosti bude vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců.
  • Vedení společnosti bude nadále rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností.
  • Vedení společnosti bude rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních služeb na základě jejich hodnocení a podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců.

Vedení společnosti očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti a dodržování zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení jakosti a zavazuje se:

  • podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů
  • vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky jakosti

Články

Dopravní omezení

29.07.2021

Od 1.8.2021 bude rekonstruován úsek ulice Vrahovická, který znemožní příjezd k naší společnosti normálním způsobem...

Kapka naděje

24.01.2019

Jsme rádi, že jsme v rámci projektu "O Kapku lepší Vánoce" mohli přispět   

Nakivo

24.01.2019

Tento nenápadný výrobce zálohovacího software v roce 2018 získal cenu Gold Award na Best of VMworld 2018. Proč?

Končící podpora Windows 7

17.01.2019

Dne 14.1.2020 definitivně skončí podpora operačního systému Windows 7. Co to pro vás bude znamenat?