PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) vydává společnost VAHAL následující prohlášení:

Správce osobních údajů

VAHAL spol. s r.o.

Sídlo: Vrahovická 56c, Prostějov, PSČ 796 01

IČO 4997514, DIČ CZ 49975714

Zapsaná OR KS Brno, dne 6.4.1994 pod spisovou značkou C13999

(dále jen správce)

v souladu s nařízením GDPR informuje o zpracování osobních údajů fyzických osob a poučuje vás o vašich právech.

Rozsah zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly správci poskytnuty v souvislosti s uzavřením právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil za jiných okolností. Správce osobní údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy nebo za účelem plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • od subjektů údajů - e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu, přihlášení k odběru novinek na webových stránkách, registrace a nákupy přes e-shop, vizitky, osobně předané informace a další zdroje.)
 • veřejně přístupné kontaktní informace a evidence jako je obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, portál justice a podobně
 • Osobní údaje předané distributory a výrobci v rámci konkrétních obchodních případů

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci správce
 • obchodní partneři správce
 • jiné subjekty ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeči o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

 • dodavatelé
 • veřejná správa
 • finanční ústavy
 • pojišťovny
 • další zpracovatelé

Účel zpracování osobních údajů

 • účely definované v souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy a to jak písemné, ústní, tak i konkludentní
 • ochrana práv správce, příjemce a dalších dotčených subjektů
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce.
Zpracování je prováděno v provozovně/sídle správce nebo na přenosných zařízeních jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce přijal opatření k technickému zajištění ochrany osobních údajů taková, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a k jejich neoprávněnému zpracování. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny (zpracovatelé), respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Období zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po minimální dobu nutnou k plnění smluv. Je dána právními předpisy k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • před uzavřením této smlouvy pro samotný vznik takové smlouvy - na žádost subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kde jedna smluvní strana je subjekt údajů a druhá správce
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu iniciovaného ze strany subjektu údajů
 • Zpracování prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o následujících informacích:

 • o účelu zpracování
 • o kategorii osobních údajů
 • o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je-li žádost subjektu údajů oprávněná, správce odstraní neprodleně závadný stav
 • pokud správce žádosti subjektu údajů nevyhoví, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů
 • subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo

 

Články

Čas běží rychleji

18.05.2022

Je to vidět jistě i na frekvenci vydávání novinek na tomto webu. Při zamyšlení nad tímto tématem jsme si s kolegy všimli, že se blíží třicáté výročí našeho společného působení na IT trhu. Začínali jsme ...  

Kapka naděje

24.01.2019

Jsme rádi, že jsme v rámci projektu "O Kapku lepší Vánoce" mohli přispět   

Nakivo

24.01.2019

Tento nenápadný výrobce zálohovacího software v roce 2018 získal cenu Gold Award na Best of VMworld 2018. Proč?

Končící podpora Windows 7

17.01.2019

Dne 14.1.2020 definitivně skončí podpora operačního systému Windows 7. Co to pro vás bude znamenat?