PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) vydává společnost VAHAL následující prohlášení:

Správce osobních údajů

VAHAL spol. s r.o.

Sídlo: Vrahovická 56c, Prostějov, PSČ 796 01

IČO 4997514, DIČ CZ 49975714

Zapsaná OR KS Brno, dne 6.4.1994 pod spisovou značkou C13999

(dále jen správce)

v souladu s nařízením GDPR informuje o zpracování osobních údajů fyzických osob a poučuje vás o vašich právech.

Rozsah zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly správci poskytnuty v souvislosti s uzavřením právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil za jiných okolností. Správce osobní údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy nebo za účelem plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • od subjektů údajů - e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu, přihlášení k odběru novinek na webových stránkách, registrace a nákupy přes e-shop, vizitky, osobně předané informace a další zdroje.)
 • veřejně přístupné kontaktní informace a evidence jako je obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, portál justice a podobně
 • Osobní údaje předané distributory a výrobci v rámci konkrétních obchodních případů

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci správce
 • obchodní partneři správce
 • jiné subjekty ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeči o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

 • dodavatelé
 • veřejná správa
 • finanční ústavy
 • pojišťovny
 • další zpracovatelé

Účel zpracování osobních údajů

 • účely definované v souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy a to jak písemné, ústní, tak i konkludentní
 • ochrana práv správce, příjemce a dalších dotčených subjektů
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce.
Zpracování je prováděno v provozovně/sídle správce nebo na přenosných zařízeních jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce přijal opatření k technickému zajištění ochrany osobních údajů taková, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a k jejich neoprávněnému zpracování. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny (zpracovatelé), respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Období zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po minimální dobu nutnou k plnění smluv. Je dána právními předpisy k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • před uzavřením této smlouvy pro samotný vznik takové smlouvy - na žádost subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kde jedna smluvní strana je subjekt údajů a druhá správce
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu iniciovaného ze strany subjektu údajů
 • Zpracování prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o následujících informacích:

 • o účelu zpracování
 • o kategorii osobních údajů
 • o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je-li žádost subjektu údajů oprávněná, správce odstraní neprodleně závadný stav
 • pokud správce žádosti subjektu údajů nevyhoví, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů
 • subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo

 

Články

ESET Platinum Partner

13.01.2023

Na počátku roku 2023 se nám podařilo získat certifikaci ESET Platinum Partner. 

Čas běží rychleji

18.05.2022

Je to vidět jistě i na frekvenci vydávání novinek na tomto webu. Při zamyšlení nad tímto tématem jsme si s kolegy všimli, že se blíží třicáté výročí našeho společného působení na IT trhu. Začínali jsme ...  

Kapka naděje

24.01.2019

Jsme rádi, že jsme v rámci projektu "O Kapku lepší Vánoce" mohli přispět   

Nakivo

24.01.2019

Tento nenápadný výrobce zálohovacího software v roce 2018 získal cenu Gold Award na Best of VMworld 2018. Proč?